Boekingsvoorwaarden

1. Deze boekingsvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tot huur van La Noisette en/of Le Pigeonnier in Lherm/Vaysse, tussen André en Ina Vosveld (hierna genoemd "Vosveld") en degene die het boekingsformulier als huurder heeft ingevuld (hierna genoemd "huurder"). Leest u het onderstaande s.v.p. zorgvuldig.

 

2. In het hoogseizoen wordt in principe van zaterdag tot zaterdag verhuurd. Aankomsttijd ligt na 14.00 uur en vertrektijd voor 10.00 uur. Wij verzoeken huurder deze tijden te respecteren, zodat de schoonmaakster er van uit kan gaan, dat tussen 10.00 en 14.00 uur het huis leeg is. Wanneer huurder aanleiding heeft voor afwijkende vertrek- of aankomsttijden, dan verzoeken wij hem/haar daarover met Vosveld te overleggen.

 

3. Om de boeking van kracht te laten worden, is vereist, dat huurder een aanbetaling aan Vosveld heeft overgemaakt van 25 % van het totale huurbedrag en dat Vosveld dit heeft bevestigd, onder mededeling dat de reservering van het huis/ de huizen definitief is.

 

4. Het resterende huurbedrag, plus de kosten voor de eindschoonmaak, de borg en de eventuele toeslag voor energie, dienen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de geboekte huurperiode, door Vosveld ontvangen te zijn. Hierna wordt de definitief geworden huurovereenkomst aan huurder bevestigd.

 

5. Indien huurder aan de bepaling in voorgaand punt 4. niet voldoet, vervalt de boeking en treden de bepalingen in werking, zoals die bij annulering gelden (hierna onder 6. en 7. vermeld).

 

6. Indien huurder de bij Vosveld geboekte vakantie langer dan 6 weken voor aanvang van die vakantie annuleert, wordt door Vosveld de reeds voldane aanbetaling van 25 % van het huurbedrag ingehouden, tenzij Vosveld er in slaagt het huis/ de huizen aan andere huurders te verhuren. In dat geval wordt de aanbetaling volledig aan huurder teruggestort, indien van toepassing onder aftrek van de extra kosten die gemaakt moesten worden om het huis/ de huizen opnieuw te verhuren (zoals advertentiekosten en eventueel verlaagde huurprijs).

 

7. Indien huurder zich gedwongen ziet het verblijf in de gehuurde woning(-en), tijdens, of binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, te annuleren, blijft huurder tot betaling van het gehele huurbedrag verplicht. Wanneer Vosveld er in slaagt het huis/ de huizen in de geannuleerde periode opnieuw te verhuren komt de verplichte betaling van de huursom te vervallen of wordt de huursom, indien deze reeds werd voldaan, geretourneerd. Indien van toepassing worden de extra kosten (zoals advertentiekosten en eventueel verlaagde huurprijs), die gemaakt moesten worden om het huis/ de huizen opnieuw te verhuren, van de te retourneren huursom afgetrokken.

Huurder wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

8. De borgsom, de vergoeding van de kosten voor de eindschoonmaak en de eventueel betaalde energietoeslag, komen in alle gevallen bij annulering voorafgaand aan de daadwerkelijk huurperiode, te vervallen en worden -indien deze reeds werden betaald- door Vosveld volledig aan huurder terugbetaald.

 

9. De borgsom zal, gewoonlijk binnen 14 dagen na de beeindiging van de huurperiode, volledig worden teruggestort. Indien van toepassing worden de kosten, voor wat in of bij het gehuurde door toedoen van huurder gebroken of beschadigd is, met de borgsom verrekend. Mocht de borgsom onvoldoende zijn om in de vergoeding van de bedoelde kosten te voorzien, dan dient huurder, op aangeven en specificatie van Vosveld, terstond het aanvullende bedrag te betalen ter dekking van de volledige kosten. Voor de hoogte van de borgsom, zie 'Prijzen en beschikbaarheid'.

 

10. De eindschoonmaak wordt door de door Vosveld ingehuurde schoonmaakster verricht, waarvoor huurder aan Vosveld de daarvoor bepaalde kosten verschuldigd is. Deze kosten staan vermeld onder 'Prijzen en beschikbaarheid'.

 

11. Wanneer Vosveld door overmacht niet in staat is het huis/ de huizen conform een reeds aangegane overeenkomst te verhuren, dan zullen alle gelden die huurder reeds heeft betaald, volledig en zo spoedig mogelijk aan huurder worden gerestitueerd.

 

12. De huurprijzen zijn inclusief gas, elektriciteit, water en openhaard hout, alsmede het gebruik van het huis/ de huizen en het bij het huis/ de huizen horende terrein. Voor bepaalde periodes wordt een energietoeslag geheven (zie onder 'Prijzen en beschikbaarheid').

 

13. De in het huis/ de huizen aanwezige vaste telefoon, is uitsluitend bestemd voor inkomende gesprekken, voor noodsituaties en voor eventueel met Vosveld op te nemen contact. Indien huurder de vaste telefoon voor uitgaande gesprekken moest gebruiken, wordt huurder verzocht Vosveld daarover te informeren, zodat de kosten kunnen worden verrekend.

 

14. Reserveringen kunnen op ieder gewenst moment gemaakt worden, ook een jaar of langer van tevoren. De aanbetaling is dan zoals gebruikelijk verschuldigd. Uiterlijk 1 november zullen de prijzen en voorwaarden voor het komende jaar bekend zijn. Indien huurder daar aanleiding voor ziet, kan hij vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan de daadwerkelijke huur, kosteloos annuleren. Vosveld zal in dat geval de volledige aanbetaling teruggestorten. Na de genoemde datum van 1 december, is de boeking definitief.

 

15. Vosveld zal geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van ongevallen die huurder, of personen die deel uitmaken van zijn/haar gezelschap, van welke leeftijd ook, in of nabij de woningen overkomen.

 

16. Indien huurder een klacht heeft met betrekking tot het gehuurde, wordt hierbij overeengekomen, dat huurder onmiddellijk contact opneemt met Vosveld, zodat, zo mogelijk, de klacht door of namens Vosveld verholpen kan worden.

 

17. Huurder is volledig verantwoordelijk voor welke schade dan ook, die door zijn/haar toedoen of door toedoen van personen uit zijn/haar gezelschap, aan het gehuurde is ontstaan en dient Vosveld daarover onmiddellijk te informeren.

 

18. Vosveld heeft het recht het terrein en de huizen op redelijke tijden te betreden of namens hem te laten betreden, teneinde voor onderhoud en tuinverzorging, zorg te dragen.

 

19. Vosveld heeft het recht huurder en de personen die deel uitmaken van zijn/haar gezelschap, onmiddellijk de verdere toegang tot het gehuurde te ontzeggen, indien zijn eigendommen worden vernield of misbruikt.

 

20. Vosveld behoudt zich het recht voor om, zonder enige terugbetaling, een boeking te beeindigen, wanneer het aantal mensen dat in het gehuurde huis verblijft, het maximale aantal overstijgt, zonder dat Vosveld daarvoor vooraf toestemming heeft verleend (La Noisette: 6 en Le Pigeonnier: 4 personen, exclusief één of twee kinderen in kinderbedjes).

 

21. Vaysse ligt op het Franse platteland. Derhalve moet huurder rekening houden met de aanwezigheid van wild, zoals herten en wilde zwijnen, vogels, insecten en andere dieren. Zelfs al zouden we dat willen, dan is hun aanwezigheid niet te voorkomen en Vosveld zal voor eventuele daaruit voortkomende ongemakken dan ook geen verantwoordelijkheid op zich nemen. Huurders worden verzocht het wild niet te voederen!

 

22. Deze "Boekingsvoorwaarden" zijn gedateerd 6 februari 2023 en treden in de plaats van die van 27 februari 2022.